Дневен план за навициСвали сега 

Условия за ползване

I. Понятия и дефиниции

1. "Сайт"/"Уебсайт" е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес https://www.bb-team.org/, както и на поддомейн на същия адрес.

2. "Посетител" е всяко лице, което използва Интернет сайта https://www.bb-team.org/ и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

II. Предмет

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "ББ-Тийм" ЕООД, ЕИК 201586760, със седалище и адрес на управление гр. София 1421, район "Лозенец", ул. "Бисер" № 14, ет. 1, ап. 1, електронна поща: и всяко лице (наричано по-долу за краткост "Посетител"), което използва Интернет сайта https://www.bb-team.org/ и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него ("Сайта", "Уебсайта").

(2) Уебсайтът https://www.bb-team.org/ е информационен портал, който предоставя авторски статии и материали, както и препратки към други сайтове.

(3) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

III. Данни за титуляра на сайта

Чл. 2. (1) Информация относно ББ-Тийм:

  • Наименование: "ББ-Тийм" ЕООД
  • ЕИК: 201586760
  • Седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район "Лозенец", ул. "Бисер" № 14, ет. 1, ап. 1
  • Данни за кореспонденция: гр. София 1421, район "Лозенец", ул. "Бисер" № 14, ет. 1, ап. 1, e-mail:

(2) Комисия за защита на личните данни

  • Адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
  • тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19 
  • факс: 02/915 35 25
  • е-mail: kzld@cpdp.bg
  • Уеб сайт: www.cpdp.bg 

III. Интелектуална собственост

Чл. 3. (1) Всички публикации в Сайта, включително и не само, текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, са изключителна интелектуална собственост на ББ-Тийм и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на ББ-Тийм.

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на ББ-Тийм, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 4. (1) ББ-Тийм не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на ББ-Тийм върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. Защита на личните данни

Чл. 5. (1) ББ-Тийм предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) ББ-Тийм не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни през Сайта, Посетителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от ББ-Тийм на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.

(4) Считано от 25.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

V. Задължения на посетителите на сайта

Чл. 6. Посетителят, използващ услугите и/или информацията на Сайта, се задължава:

1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта;

2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на уеб сайта;

Чл. 7. С приемане на настоящите Oбщи условия Посетителят декларира, че се е запознал и се е съгласил за следното:

1. Използването на сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност;

2. Съдържанието на интернет-страницата не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лекуване и не трябва да се ползва като такова;

3. Съдържанието на този сайт не поставя диагнози, не назначава и не прекратява медикаментозно лечение, както и не заменя квалифицирана медицинска помощ, не са алтернатива на медицински преглед и/или проследяване от лекар.

Чл. 8. Преди използването на предоставената информация на сайта Посетителят ще потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, при евентуалното прилагане на каквато и да е част от посочената в сайта информация, включително, но не само и следното:

1. Ще съгласува и ще бъде наблюдаван от компетентно медицинско лице, включително и не само по отношение на прилаганите хранителен подход и метод за въздействие върху неговото здраве, както и физическо и психическо състояние;

2. В случай, че не потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, използването на информацията ще бъде изцяло на негова отговорност и риск.

VI. Изменение на общите условия

Чл. 9. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ББ-Тийм по всяко време, като ББ-Тийм своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от ББ-Тийм.

VII. Ограничаване на отговорността

Чл. 10. (1) ББ-Тийм предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) ББ-Тийм не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) ББ-Тийм не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

(4) Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и ББ-Тийм не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

VIII. Други разпоредби

Чл. 11. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на ББ-Тийм при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 12. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 13. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетителя на Сайта считано от 03.09.2018 г.

top-arrow